Francisco Vitorino e Ruben Ferreira win the 2nd stage of the Trás-os-Montes and Alto Douro 2023 Regional Championship